Think Forward Center
ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต

Think Forward Center หรือศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต เป็นหน่วยงานของพรรคก้าวไกลที่ทำหน้าที่ศึกษา รับฟัง แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ และพัฒนาแนวทางและข้อเสนอนโยบายต่างๆ เพื่ออนาคตของสังคมประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าและเท่าเทียม

เกี่ยวกับเรา Facebook Page

ร่วมรับฟัง

รับฟังปัญหาจากสังคม อย่างตั้งมั่น จริงจัง และจริงใจ

ศึกษาวิจัย

ศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ วิจัยและหาคำตอบที่ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้

ออกแบบนโยบาย

พัฒนาและออกแบบนโยบายในการพัฒนาประเทศไทยระยะยาว