ทีม Think Forward Center

เดชรัต สุขกำเนิด

ผู้อำนวยการ Think Forward Center

นักเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร อายุ 53 ปี จบปริญญาโทด้านการพัฒนาการเกษตรและชนบทจาก Institute of Social Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์ และจบปริญญาเอกด้านการวางแผนและพัฒนา จากมหาวิทยาลัยอัลบอร์ก ประเทศเดนมาร์ก เดชรัต สุขกำเนิดเคยเป็นอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเคยทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป (นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน) และยังทำหน้าที่ในคณะกรรมการ/อนุกรรมการต่างๆ หลายคณะ ทั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา 67 (หรือกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ปัญหามาบตาพุด) คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า คณะอนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้ เดชรัต สุขกำเนิด ยังเป็นนักสร้างสรรค์การเรียนรู้ และนักออกแบบบอร์ดเกมของ Deschooling Game ด้วย

ฉัตร คำแสง

นักวิจัยนโยบายของ Think Forward Center

นักวิจัยนโยบายของ Think Forward Center และเลขานุการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการบริหารรัฐกิจการพัฒนาระหว่างประเทศ (Master in Public Administration in International Development) จาก Kennedy School of Government, Harvard University ฉัตรเคยเป็นนักวิจัยที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา มีความสนใจและประสบการณ์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและองค์กร นโยบายการแข่งขันทางการค้า และนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ