นโยบายกีฬาก้าวไกล

เดชรัต สุขกำเนิด
Think Forward Center


คำกล่าวที่มีมานานแล้วว่า “กีฬาเป็นยาวิเศษ” ก็ยังคงเป็นความจริงอยู่ในปัจจุบัน แต่ทุกวันนี้ กีฬาทำหน้าที่หลากหลายมิติมาก กีฬาเป็นทั้งสะพานประสานความเข้าใจและความผูกพันระหว่างผู้คน รวมถึงผู้คนที่มีอาจมีความขัดแย้งหรือยังไม่ใกล้ชิด/เข้าใจกัน กีฬาเป็นทั้งเส้นทางอาชีพที่ไม่จำกัดเฉพาะนักกีฬาอีกแล้ว แต่เปิดกว้างแม้กระทั่งนักคณิตศาสตร์/นักฟิสิกส์ (นักวิเคราะห์ข้อมูลกีฬา) กีฬาเป็นทั้งกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าและความผูกพันในการท่องเที่ยว และกีฬาในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ยังเป็นสิ่งหลอมรวมจิตใจ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ

ที่มา: nationthailand.com

ด้วยบทบาทที่หลากหลายของกีฬา และทุกบทบาทล้วนมีความสำคัญสำหรับสังคมไทยในอนาคตทั้งสิ้น นโยบายกีฬาของพรรคก้าวไกลจึงแบ่งเป็น 5 มิติคือ

 1. กีฬาเพื่อสุขภาพ
 2. กีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
 3. กีฬาเพื่อเส้นทางอาชีพ
 4. กีฬาเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 5. กีฬาเพื่อความเป็นเลิศในเวทีนานาชาติ


กีฬาเพื่อสุขภาพ

ที่มา: vrunvride.com


นโยบายกีฬาเพื่อสุขภาพ เป็นนโยบายที่ชักชวนและสนับสนุนให้คนไทยได้เล่นกีฬา และใช้กีฬาเป็นหนทางสู่การมีสุขภาพที่ดี ด้วยการเอื้ออำนวยความสะดวก ทั้งเวลา สถานที่ ผู้ให้คำแนะนำ/ผู้ฝึกสอน และแรงจูงใจในการชวนคนไทยมาเล่นกีฬา

 • การลดเวลาเรียนของนักเรียน และเพิ่มเวลาเล่นและเรียนรู้สำหรับเด็กๆ และนักเรียน
 • การพัฒนาพื้นที่สีเขียว/พื้นที่สาธารณะสำหรับกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ (ผ่านงบประมาณท้องถิ่น)
 • การพัฒนาทีมแนวหน้าสุขภาพ (รวมด้านการออกกำลังกาย/กีฬา) เพื่อส่งเสริม/แนะนำประชาชนในการออกกำลังกาย
 • การให้รางวัลสุขภาพสำหรับผู้มีสุขภาพดี เช่น ผู้ที่ออกกำลังการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 • การนำภาษีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใหม่ เช่น ภาษีความหวาน และภาษีความเค็ม มาใช้เพื่อส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชน


กีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม

ที่มา: thebeat.asia


นโยบายกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม เป็นนโยบายที่ชวนให้คนไทย หน่วยงานต่างๆ และประเทศต่างๆ ใช้กีฬาเป็นสะพานเชื่อมสู่ความเข้าใจ ความใกล้ชิด และความผูกพันกันผ่านกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต สังคมที่สมานฉันท์และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

 • การสนับสนุนการกีฬาเพื่อเป็นงานอดิเรกประจำของประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น การเสริมหนุนกลุ่ม/ชมรมที่จัดกิจกรรมเป็นประจำ เช่น ชมรมวิ่ง ชมจักรยาน ชมรมปีนหน้าผา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่มีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ในสังคม (เช่น วิ่งเยี่ยมผู้สูงอายุ) หรือช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น พายเรือเก็บขยะ)
 • การพัฒนาพื้นที่สีเขียว/พื้นที่สาธารณะสำหรับกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ (ผ่านงบประมาณท้องถิ่น)
 • การสนับสนุนการจัดกีฬาเพื่อเป็นเครื่องมือและช่องทางในการสานความสัมพันธ์ทางสังคมและสันติภาพ เช่น การสนับสนุนกีฬาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งในพื้นที่ และการสนับสนุนทีมกีฬาจากสามจังหวัดชายแดนใต้มาร่วมฝึกซ้อม/แข่งขันนอกพื้นที่ การสนับสนุนกีฬาของกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 • การเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน/กองเชียร์ และเยาวชนท้องถิ่นในทีมกีฬาของท้องถิ่น เช่น สโมสรฟุตบอล สโมสรตะกร้อของแต่ละจังหวัด เพื่อให้เกิดความผูกพันและการสนับสนุนทีมกีฬาของท้องถิ่น โดยใช้มาตรการสนับสนุนเช่น เงินอุดหนุนเพิ่มเติมสำหรับทีมกีฬาที่มีเยาวชนท้องถิ่นลงสนามแข่งขัน
 • สนับสนุนการพัฒนาลีกระดับท้องถิ่น เช่น ลีกการกีฬาในระดับอำเภอต่างๆ ให้มีความต่อเนื่อง และเชื่อมโยงสู่ลีกระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไป
 • การสนับสนุนบทบาทของกีฬาในฐานะเครื่องมือทางการทูต โดยเฉพาะการกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศเป้าหมายในการขยายความสัมพันธ์และการขยายตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย
 • การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านกีฬา ด้วยแลกเปลี่ยนโค้ช/ครูกีฬากับต่างประเทศ
 • การสนับสนุนกองเชียร์ไทยในกีฬานานาชาติ ในฐานะผู้เผยแพร่วัฒนธรรมคนไทยยุคใหม่ และสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อประเทศ (Soft power)
 • การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการกีฬา การส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการใช้ความรุนแรง และการเหยียด/เลือกปฏิบัติในวงการกีฬา ตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชนจนถึงระดับอาชีพ การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากความรุนแรงในวงการกีฬา โดยการพัฒนากฎกติกา และเครื่องมือป้องกันที่เหมาะสม


กีฬาเพื่อเส้นทางอาชีพ

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ปัจจุบัน อาชีพกีฬาเปิดกว้างและมีอนาคตเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น นโยบายกีฬาเพื่อเส้นทางอาชีพจึงเป็นการสร้างอนาคตทางอาชีพให้กับเยาวชนและผู้คนในวงการกีฬา ได้สร้างงานและอาชีพที่มั่นคงสืบไป ด้วยแนวทางและมาตรการต่างๆ ดังนี้

 • การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เน้นทักษะความสามารถมากกว่าเนื้อหา ทำให้เด็กและเยาวชนที่สนใจด้านกีฬาสามารถต่อยอดกับการเรียนในหลักสูตรได้โดยตรง ไม่เป็นปัญหาในการเรียนอีกต่อไป
 • คูปองเปิดโลก (1,000-2,000 บาท/ปี) ช่วยเพิ่มโอกาสในการสัมผัสและฝึกฝนกิจกรรมกีฬาที่ตนชอบ
 • เรียนฟรีด้านกีฬาในโรงเรียนกีฬา และต่อเนื่องไปจนถึงมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ (เสมือนอาชีวศึกษา)
 • การสนับสนุนโรงเรียนกีฬาในแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะทางด้านโภชนาการ ด้านจิตวิทยาการกีฬา ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ และเชื่อมโยงสถานศึกษาด้านกีฬากับการแข่งขันในลีก/ทัวร์นาเมนต์กีฬาสำหรับเยาวชน เพื่อให้มีความต่อเนื่อง และกระจายตัวทั่วประเทศ โดยวางระบบไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน
 • สนับสนุนให้เกิดหลักสูตรและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับวงการกีฬาในหลากหลายด้านและหลากหลายอาชีพ นอกเหนือจากนักกีฬา ไม่ว่าจะเป็น โค้ช/ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้จัดการอีเวนท์/การแข่งขันกีฬา แพทย์และนักกายภาพบำบัดด้านกีฬา นักโภชนาการด้านกีฬา นักจิตวิทยาการกีฬา นักวิเคราะห์ข้อมูลการกีฬา นักพากย์ด้านกีฬา นักเขียนคอนเทนท์ด้านกีฬา เทรนเนอร์การออกกำลังกาย เป็นต้น
 • สนับสนุนให้มีการตั้งสหภาพแรงงาน/สมาคม/องค์กรของนักกีฬา ทั้งในแต่ละประเภท และในภาพรวม


กีฬาเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ที่มา: bk.asia-city.com


ปัจจุบัน กีฬาเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า มีกลุ่มเป้าหมาย และเป็นเอกลักษณ์สำคัญในภาคการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์อื่นๆ พรรคก้าวไกลเห็นถึงศักยภาพของกีฬาในฐานะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเสนอนโยบายในการสนับสนุนกีฬาในฐานะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 

 • สนับสนุนการจัด/เป็นเจ้าภาพกิจกรรมอีเวนท์เชิงกีฬา/แอดเวนเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ (หรือ signature) ของแต่ละจังหวัด/แหล่งท่องเที่ยว ให้สอดประสานกับกิจกรรมการท่องเที่ยวของพื้นที่นั้น และกีฬา/กิจกรรมประเภทนั้นในภาพรวม
 • สนับสนุนนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มี impact สูง ในระดับนานาชาติ เช่น ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เกมประชันความแข็งแรง/แข็งแกร่งของร่างกาย e-sport เป็นต้น
 • ออกแบบและพัฒนากีฬาจากภูมิปัญญาไทย ให้มีกติกาที่เป็นสากล มีการถ่ายทอด/ติดตามที่น่าสนใจ และมีทีมกีฬาต่างชาติสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างตื่นเต้น น่าติดตาม เช่น มวยไทย เรือยาว ว่าวไทย
 • พัฒนาและสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพแมทช์แข่งขัน/ทัวร์นาเมนต์ จัดแพ็คเก็จการท่องเที่ยวระยะสั้นๆ เช่น ทริปครึ่งวันสำหรับแฟนกีฬาหรือกองเชียร์ในประเทศ ที่เดินทางติดตามเชียร์ทีมกีฬาของตนเองไปยังจังหวัดอื่นๆ หรือทริปแบบ 1-2 วันสำหรับกองเชียร์ต่างประเทศที่เดินทางมาเชียร์ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความประทับใจในการท่องเที่ยวพร้อมกับการเชียร์กีฬา 


กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

ที่มา: pattayamail.com


ความเป็นเลิศของนักกีฬาไทยในเวทีกีฬาระดับนานาชาติเป็นสิ่งที่หลอมรวมกำลังใจของคนไทย และสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศ การสนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศจึงเป็นภารกิจสำหคัญของรัฐบาลก้าวไกล ในการสนับสนุนวงการกีฬาไทย ดังนี้

 • รัฐบาลก้าวไกลจะเพิ่มการสนับสนุนผ่านสมาคมกีฬาฯ ตามกลไกที่มีอยู่ (เช่น กองทุนพัฒนากีฬา) โดยจะให้สมาคมกีฬาต่างๆ มีบทบาทสำคัญที่สุดในการพัฒนากีฬาประเภทนั้นๆ
 • สนับสนุนให้สมาคมกีฬาต่างๆ สร้างความโปร่งใส/การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารสมาคมกีฬาฯ และป้องกัน/ลดอิทธิพลทางการเมืองในวงการกีฬาในทุกระดับ
 • สนับสนุนและร่วมจัดทำแผนพัฒนากีฬาสู่ระดับโลกแต่ละประเภทกีฬา เช่น เส้นทางฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก เส้นทางวอลเลย์บอลไทยในโอลิมปิก เส้นทางมวยสากลสมัครเล่นไทยในอนาคต โดยแผนพัฒนาการกีฬาแต่ละประเภทจะแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบด้วยกัน
  • เป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ท้าทายและชัดเจน เช่น เส้นทางวอลเลย์บอลไทยสู่เหรียญโอลิมปิก เส้นทางฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก
  • การกำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์นั้น เช่น การวางแผนลงทุนและสนับสนุนการจัดลีก/ทัวร์นาเมนต์ระดับอาชีพ/กึ่งอาชีพภายในประเทศ การสร้างและพัฒนาสนามกีฬาในระดับโลกที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนและใช้งาน การเป็นเจ้าภาพกีฬานานาชาติ
  • การกำหนดทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การเล่นกีฬา หรือ Thailand Way ให้เป็นแนวทางเดียวกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเยาวชน ระดับสโมสร จนถึงระดับทีมชาติ  
 • การติดตามและเข้าไปมีส่วนอย่างจริงจังในการกำหนดทิศทางและกติกาในระดับสากล อย่าให้ตกขบวน การเปลี่ยนแปลงกฎกติกา ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในกรณี การควบคุมสารต้องห้ามในทางกีฬา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า