นโยบายอี-สปอร์ต และเกมอิเล็กทรอนิกส์ของพรรคก้าวไกล

เดชรัต สุขกำเนิด
Think Forward Center


อี-สปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหมู่เยาวชนและคนรุ่นใหม่ ทั้งกำลังเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในกีฬาระดับชาติ และเป็นอีเวนต์ที่มีกองเชียร์/นักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก นอกจากนี้ วงการอี-สปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์ยังนำมาสู่การสร้างงานใหม่ๆ จำนวนมาก และเป็นงานที่มีการเติบโตและผลตอบแทนที่ดึงดูดใจ

อย่างไรก็ดี ในสังคมไทยก็ยังมีผู้คนจำนวนหนึ่งที่เป็นกังวลใจเกี่ยวกับการเล่น อี-สปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์ ของเด็กและเยาวชน แม้ว่า อี-สปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถนำมาใช้เป็นสื่อหรือเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนรู้ในโรงเรียน/ในชั้นเรียน/ที่บ้านได้ด้วยเช่นกัน หากทุกฝ่าย ทั้งผู้ปกครอง คุณครู เด็กๆ และฝ่ายอื่นๆ ในวงการ มีความเข้าใจที่ใกล้เคียงกัน และร่วมมือกันมากขึ้น

เพื่อสนับสนุนวงการ อี-สปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์ พรรคก้าวไกลจึงมีนโยบายที่เกี่ยวกับอี-สปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์ใน 5 ด้าน ด้วยกันคือ

1. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับอี-สปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน (เช่น เทศบาล) โรงเรียน เด็ก/เยาวชน ผู้ประกอบการ ผู้จัดอีเวนต์ต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนการเล่น/เรียนรู้ในอี-สปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม และเป็นการเสริมหนุนพัฒนาการเด็กและเยาวชนอย่างครบถ้วนทุกมิติ ทั้งพัฒนาการทางกาย พัฒนาการทางอารมณ์ และพัฒนาการทางความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย รวมถึง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานในการให้คำแนะนำกับทุกฝ่ายในการเล่น/เรียนรู้/จัดอีเวนต์ในอี-สปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมด้วย

2. สนับสนุนให้มีการนำอี-สปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน หรือกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนและสถานศึกษาในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม รวมถึงการลงทุนเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยตอบโจทย์ต่างๆ ในสังคมไทย เช่น

 • การเพิ่มความสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวที่มีสมาชิกต่างช่วงวัยกัน
 • การเพิ่มทักษะในวิทยาการคำนวณและการออกแบบมิติสัมพันธ์สำหรับนักเรียน
 • การเพิ่มทัศนคติและทักษะความปลอดภัยในการดำรงชีวิตสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่
 • การฝึกทักษะและประสบการณ์ในบริหารจัดการทางการเงินสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่
 • การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในสังคมไทย
 • เกมกระตุ้นการใช้สมองและการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุ 

3. การพัฒนาฐานอาชีพจากงานด้านอี-สปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์ เพราะงานด้านอี-สปอร์ตไม่ได้มีเฉพาะนักกีฬาเท่านั้น หากแต่ยังมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ไม่ว่าเป็น ผู้ออกแบบเกม ผู้ออกแบบศิลปะ การออกแบบภาพกราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหว ผู้จัดอีเวนต์เกมอี-สปอร์ต นักพากย์ ฯลฯ เพราะฉะนั้น การพัฒนาวงการด้านอี-สปอร์ตและเกมอิเล็กทรอนิกส์จึงมีประโยชน์ในการแง่การสร้างงานเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น พรรคก้าวไกลจะสนับสนุนให้มี

 • การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอี-สปอร์ต และเกมอิเล็กทรอนิกส์ในระดับที่เหมาะสม ตั้งแต่หลักสูตรระยะสั้น จนถึงในหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
 • การสนับสนุนการเรียนฟรีในด้านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอี-สปอร์ต และเกมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในรูปแบบอาชีวศึกษา และการเรียนร่วมกับทำงานทั้งในรูปแบบของทวิภาคีและสหกิจศึกษา
 • การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเปิดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย ได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ในการทำงานจริง (หรือ Job-shadow) และ/หรือการส่งทีมงานมาเป็นวิทยากรแนะนำ/แนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษาต่างๆ
 • การสนับสนุนให้ครู/อาจารย์ในโรงเรียน/สถานศึกษาต่างๆ ได้มีโอกาสร่วมเรียนรู้ในการทำงานในวงการอี-สปอร์ต และเกมอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการพัฒนาอาชีพในอนาคต

4. การสนับสนุนการจัดอีเวนต์เกมอี-สปอร์ตในทุกระดับตั้งแต่ระดับเมือง/จังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ มาจนถึงระดับนานาชาติ ทั้งเพื่อเป็น (ก) การฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ ของนักกีฬาอี-สปอร์ต และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการอี-สปอร์ต และ (ข) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งจากนักท่องเที่ยวและกองเชียร์อี-สปอร์ตในประเทศไทยและมาจากต่างประเทศที่มาร่วมอีเวนต์นั้น นอกจากนี้ ยัง (ค) เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเมืองหรือจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์

5. การสนับสนุนทีมนักกีฬาอี-สปอร์ตของไทยในระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนผ่านสมาคมกีฬาอี-สปอร์ตของไทย เพื่อให้ผลงานของนักกีฬาอี-สปอร์ตของไทย (ก) เกิดเข้าใจที่ดีขึ้นต่อวงการอี-สปอร์ต (ข) เป็นแรงบันดาลใจสำหรับน้องๆ นักกีฬาและผู้อยู่ในวงการอี-สปอร์ตรุ่นใหม่ และ (ค) เป็นชื่อเสียงของวงการอี-สปอร์ตของไทย ซึ่งจะช่วยให้การจัดอีเวนต์ในประเทศไทยได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น

6. การสนับสนุนให้เกิดการสร้างเกมอิเล็กทรอนิกส์หรืออี-สปอร์ตใหม่ๆ ที่เป็นการออกแบบของคนไทย หรือมีคนไทย/ทีมไทยเข้าร่วมการออกแบบ และเป็นเกมที่สามารถขายได้ในตลาดนานาชาติ โดยมีรูปแบบการสนับสนุนทั้ง (ก) การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการออกแบบเกมโดยคนไทย และ (ข) การสนับสนุนเกมที่สามารถส่งขายในต่างประเทศได้ในอัตรา 50% ของมูลค่าที่สามารถส่งออกได้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า